เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » รายชื่อนักศึกษาที่มีโน๊ตบุค » ข้อมูลครุภัณฑ์ จำแนกตามหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ
 
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าวิทยุ
ครุภัณฑ์
สำนักงาน
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และการแพทย์
จำนวนครุภัณฑ์
ทั้งหมด
01   กลุ่มอำนวยการ 2 870 53 3 1,358
02   กลุ่มผลิตและพัฒนานักศึกษา 2 47 0 20 154
03   กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 0 3 0 0 5
04   กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 23 9 167 0 289
    28 952 220 23 1,830
ทั้งหมด 4 หน่วยงาน
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48