เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลรายงานพื้นฐาน
 
‹ ย้อนกลับ
ค้นหาข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
๑.ข้อมูลงานวิจัย
  ๑.๑.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามปีงบประมาณ
  ๑.๒.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามปีการศึกษา
  ๑.๓.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามปีปฏิทิน
  ๑.๔.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกตามลักษณะของผลงาน
  ๑.๕.สรุปจำนวนผลงานจำแนกตามประเภทงาน
 
  รายการผลงานรายปีงบประมาณ จำนวนเรื่อง ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก จำนวนเงินทั้งหมด
1 โครงการวิจัย 82 2,115,894.00 1,734,710.00 3,705,894.00
2 บทความวิชาการ 1 0.00 0.00 0.00
3 ตำรา 4 20,000.00 20,000.00 40,000.00
4 หนังสือ 1 0.00 0.00 0.00
5 เอกสารคำสอน 4 0.00 0.00 0.00
6 เอกสารประกอบการสอน 10 0.00 0.00 0.00
7 งานแปล 0 0.00 0.00 0.00
8 สื่อการสอน 1 0.00 0.00 0.00
9 สิ่งประดิษฐ์ทางวิชาการ 6 0.00 0.00 0.00
10 คู่มือ 2 0.00 0.00 0.00
11 ผลงานจากวิทยานิพนธ์ 4 0.00 0.00 0.00
12 บทความวิจัย 30 0.00 0.00 0.00
  ๑.๖.จำนวนผลงานจำแนกรายบุคคล
  ๑.๗.จำนวนผลงานวิจัยจำแนกรายรายบุคคล
  ๑.๘.จำนวนผลงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48