เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษารายปีการศึกษา
‹ ย้อนกลับ
 
ปีการศึกษา จำนวน
ตัวชี้วัด
คะแนน ผลการประเมิน ข้อมูล
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาตามปีการศึกษา   2553 42 5 ผลลัพท์จากการประเมินมาจากโครงการตามแผน ผลลัพท์จากการประเมินตนเอง พิมพ์ SAR  ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาตามปีการศึกษา   2554 46 5 ผลลัพท์จากการประเมินมาจากโครงการตามแผน ผลลัพท์จากการประเมินตนเอง พิมพ์ SAR  ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา
     สถาบันพระบรมราชชนก   46 5   ผลลัพท์จากการแระเมินจากคณะกรรมการ  
     เครือข่ายวิทยาลัย   46 0   ผลลัพท์จากการแระเมินจากคณะกรรมการ  
     สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)   46 0   ผลลัพท์จากการแระเมินจากคณะกรรมการ  
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาตามปีการศึกษา   2555 42 5 ผลลัพท์จากการประเมินมาจากโครงการตามแผน ผลลัพท์จากการประเมินตนเอง พิมพ์ SAR  ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา
     สถาบันพระบรมราชชนก   42 0   ผลลัพท์จากการแระเมินจากคณะกรรมการ  
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาตามปีการศึกษา   2556 42 0 ผลลัพท์จากการประเมินมาจากโครงการตามแผน ผลลัพท์จากการประเมินตนเอง พิมพ์ SAR  ตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา
     สถาบันพระบรมราชชนก   42 0   ผลลัพท์จากการแระเมินจากคณะกรรมการ  
     เครือข่ายวิทยาลัย   42 0   ผลลัพท์จากการแระเมินจากคณะกรรมการ  
 

 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48