เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
 
รายการข้อมูลนักศึกษา
 
ข้อมูลนักศึกษาที่มีสถานภาพ กำลังศึกษาจำแนกตามปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามหลักสูตร
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามจังหวัด
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนาการศึกษา
 
นักศึกษาใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา
นักศึกษาทั้งหมดจำแนกตามระดับการศึกษา  
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจำแนกตามปีการศึกษา
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา
 
นักศึกษา จำแนกรายปีการศึกษา
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค นักศึกษา
ค้นหาข้อมูลนักศึกษา
รายงานข้อมูลด้านกิจการนักศึกษา
 
นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ)
นักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ( กยศ) จำแนกตามปีการศึกษา
วินัยนักศึกษา
 
จำนวนนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาแยกประเภทตามความผิดวินัย
จำนวนนักศึกษาที่ทำผิดวินัยนักศึกษาแยกประเภทตามความผิดแยกตามวิทยาลัย
กิจกรรมนักศึกษา
 
จำนวนโครงการจำแนกตามปีการศึกษา
จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจำแนกรายปีการศึกษา
   

 

 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48