เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
 
 
สารสนเทศพื้นที่และอาคารและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัย
 
พื้นที่และอาคารของวิทยาลัย
ห้องเรียนและพื้นที่ การใช้งานของวิทยาลัย
ห้องประชุม/พื้นที่ด้านกีฬาของแต่ละวิทยาลัย และการใช้งาน
แผนที่การเดินทางภาพถ่ายทางอากาศ
พื้นที่วิทยาลัยภาพถ่ายทางอากาศ
พื้นที่ในความดูแลของวิทยาลัย
 
พื้นที่การใช้งานอาคารของแต่ละวิทยาลัย
พื้นที่การใช้งานอาคารของแต่ละวิทยาลัย แยกตามประเภทการใช้งานห้อง
ข้อมูลอาคาร/สถานที่ วิทยาลัย
 
จำนวนอาคารในแต่ละวิทยาลัย
จำนวนชั้นสูงสุดของอาคารในแต่ละวิทยาลัย
จำนวนอาคารทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานอาคาร
จำนวนห้องทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง
รายงานสรุป
 
รายงานอาคารจำแนกตามช่วงปี พ.ศ. ที่สร้างอาคาร
รายงานห้องประชุมของอาคารแยกตามวิทยาลัย
รายงานห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนแยกตามวิทยาลัย
จำนวนห้องทั้งหมดแยกตามประเภทการใช้งานห้อง
   
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48