ระบบสารสนเทศ

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา  ภาคการศึกษา
คำอธิบาย/ชื่อกิจกรรม วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
วันเปิดภาคการศึกษา 13 มีนาคม 2566 -
ช่วงลงทะเบียนเรียน 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566
ช่วงเพิ่ม-ถอนรายวิชา 20 มีนาคม 2566 26 มีนาคม 2566
ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3 พฤษภาคม 2566 7 พฤษภาคม 2566
ช่วงสอบกลางภาค 10 เมษายน 2566 12 เมษายน 2566
ช่วงสอบปลายภาค 8 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2566
ช่วงส่งเกรดนักศึกษา 8 พฤษภาคม 2566 14 พฤษภาคม 2566
วันปิดภาคการศึกษา 22 พฤษภาคม 2566 -


 
 
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
| Page rendered in 0.0577 seconds 6.39MB |